Regulamin Aplikacji Visity

I. Definicje

 1. Aplikacja– Aplikacja internetowa visity.pl” działająca pod adresem https://visity.pl
 2. Strona wizytówka: Jednostronicowa strona internetowa tworzona przez użytkownika za pomocą Aplikacji Visity, którego dane są zapisywane w bazie danych i dostępna pod dedykowanym adresem URL, np. Usługodawca.pl/jankowalski.
 3. Gość: każda osoba, która nie posiada zarejestrowanego konta w Aplikacji i korzysta z Aplikacji jedynie w zakresie udostępnionych takiej osobie usług;
 4. Użytkownik: Osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z Aplikacji Visity poprzez zarejestrowane konto.
 5. Rejestracja – proces umożliwiający założenie Konta w Aplikacji, którego obligatoryjnym elementem jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe ukończenie Rejestracji.
 6. Konto: Indywidualne konto użytkownika, które umożliwia dostęp do funkcji Aplikacji Visity, zarządzanie treściami oraz personalizację własnej Strony wizytówki.
 7. Wersja podstawowa: Podstawowa, bezpłatna wersja Aplikacji Visity, dostępna dla użytkowników po rejestracji konta. Wersja podstawowa może zawierać ograniczenia funkcjonalności w porównaniu do wersji płatnej.
 8. Wersja płatna: Rozszerzona, płatna wersja Aplikacji Usługodawca, która oferuje użytkownikom pełny dostęp do wszystkich funkcji i możliwości jakie usługodawca oferuje. Dostępna po uiszczeniu stosownej opłaty wskazanej w Cenniku za pośrednictwem strony internetowej Aplikacji dostępnej pod adresem: visity.pl
 9. Treści: Wszelkie informacje, teksty, grafiki, zdjęcia, filmy lub inne materiały udostępniane przez użytkownika za pośrednictwem Aplikacji Visity na jego stronie wizytówki.
 10. Polityka prywatności: Zestaw zasad i procedur określających sposób gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników, dostępnych dla użytkowników w ramach Aplikacji.
 11. Regulamin: Niniejszy dokument regulujący warunki korzystania z Aplikacji Visity oraz określający prawa i obowiązki użytkowników.
 12. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wraz z późniejszymi zmianami.
 13. Umowa o Korzystanie z Aplikacji– umowa między Usługodawcą a Użytkownikiem, zawierana w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawce na rzecz Użytkownika Usług Aplikacji.
 14. Usługi– usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Krzysztofa Zaleskiego (dalej: 'Usługodawcą') za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Aplikacji oraz tworzenie własnych Stron Wizytówek.
 2. Z Usługodawca można kontaktować się:
  1. pocztą elektroniczną na adres: visitypl@gmail.com;
  2. telefonicznie pod numerem: +48 505 709 535

III. Rodzaje i zakres Usług

 1. Świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługi polegają w szczególności na udostępnieniu Aplikacji i jej funkcjonalności, w tym możliwości założenia konta, udostępnieniu narzędzi komunikacyjnych oraz założonych przez Użytkowników ich Stron Wizytówek.
 2. Usługodawca nie jest stroną żadnych umów pomiędzy Użytkownikiem a Gościem i tym samym, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Gości.
 3. Usługodawca na podstawie Umowy o Korzystanie z Aplikacji świadczy na rzecz Użytkowników m.in. następujące Usługi:
  1. umożliwienie korzystanie z Konta;
  2. tworzenie własnej Strony Wizytówki
  3. umożliwienie Gościom publikowania opinii o Użytkownikach.
 4. Dostępne dla Użytkownika i Gościa funkcjonalności Aplikacji, w tym każda funckjonalność, jak również sam wygląd Aplikacji dla Użytkowników i Gości, zależą od aktualnej dostępności danych rozwiązań i funkcjonalności oraz mogą ulegać zmianie ze względów operacyjno-technicznych. Zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany Umowy o Korzystanie z Aplikacji.
 5. Usługodawca z tytułu Umowy o Korzystanie z Aplikacji nie pobiera od Gości żadnych opłat.
 6. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej.

IV. Umowa o Korzystanie z Aplikacji. Odstąpienie i rozwiązanie

 1. Zawarcie Umowy o Korzystanie z Aplikacji następuje pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w momencie akceptacji niniejszego Regulaminu w procesie Rejestracji.
 2. Umowa o Korzystanie z Aplikacji zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji po skutecznej Rejestracji i zalogowaniu się na utworzone Konto.
 4. Użytkownik po upłynięciu okresu Wersji płatnej traci funkcjonnalności dostępne dla tego typu Wersji. Konto Użytkownika automatycznie przechodzi w Wersję darmową.
 5. Usługodawca w celu umożliwienia Użytkownikom korzystanie z Aplikacji, udziela Użytkownikom nieodpłatnej, niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Aplikacji, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z uwzględnieniem eksterytorialnego charakteru sieci Internet, licencji na korzystanie z Aplikacji (“Licencja”). Licencja uprawnia Użytkownika wyłącznie do tymczasowego zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej oraz do jego zwielokrotniania trwałego poprzez instalację Aplikacji na urządzeniu mobilnym w celu korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością określoną w Regulaminie. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownikom nie przysługuje uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania kodów źródłowych Aplikacji. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że naruszenie postanowień niniejszego punktu skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych Usługodawca do Aplikacji oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy o Korzystanie z Aplikacji w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny lub w przypadku, gdy Usługodawca nie udostępni Użytkownikowi dostępu do Aplikacji niezwłocznie po zawarciu umowy z Użytkownikiem. Odstąpienie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika do Usługodawca oświadczenia o odstąpieniu (i) mailowo na adres e-mail: visitypl@gmail.com
 7. Usługodawca i Użytkownik mogą wypowiedzieć Umowę o Korzystanie z Aplikacji bez podania przyczyny, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez (i) wysłanie przez Użytkownika do Usługodawca oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail: visitypl@gmail.com albo wysłanie przez Usługodawca do Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika w Aplikacji.
 8. Usługodawca może zaprzestać świadczenia Usług z ważnego powodu, przez który należy rozumieć istotne przyczyny natury finansowej i biznesowej (w tym zmiana profilu działalności i zakresu świadczonych usług), zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na działalność Usługodawcy czy zakończenie prowadzenia działalności przez Usługodawcę. O planowanym zakończeniu świadczenia Usług związanych z Aplikacją Visity z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 dni za pośrednictwem Aplikacji i drogą mailową.
 9. W przypadku Umów zawartych na Okres rozliczeniowy dłuższy niż 60 dni Usługodawca dokona Użytkownikowi zwrotu za pozostały niewykorzystany Okres Wersji płatnej.
 10. W przypadku, o którym mowa poniżej w punkcie V, Usługodawca uprawnione jest do wypowiedzenia Użytkownikowi Umowy o Korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie w tym trybie wymaga formy dokumentowej i następuje poprzez wysłanie przez Usługodawca do Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu, na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika w Aplikacji.

V. Dane Użytkowników. Obowiązki Użytkowników

 1. W procesie Rejestracji wyróżnione i oznaczone są te dane, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Aplikacji. Podanie wybranych danych może być niezbędne do utworzenia Strony Wizytówki.
 2. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Użytkownika dobrowolnie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas Rejestracji oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony Usługodawca.
 4. Podając jeden adres e-mail lub jeden numer telefonu, Użytkownik może założyć tylko jedno Konto. W przypadku założenia kilku Kont z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail lub tego samego numeru telefonu, Usługodawca przysługuje prawo do zablokowania pozostałych Kont.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania niniejszego Regulaminu;
  2. wprowadzania do Aplikacji jedynie danych do których jest uprawniony, w sposób nienaruszający praw osób trzecich;
  3. udostępniania w Aplikacji jedynie prawdziwych informacji i danych;
  4. udostępniając elementy graficzne, zdjęcia, tekst oznajmienia, że posiada do nich wszelkie niezbędne prawa autorskie. Tym samym Usługodawca nie ponosi żadnych odpowiedzialności za treści jakie Użytkownik zamieści na swojej Stronie Wizytówki.
  5. nieumieszczania w Aplikacji danych, o których mowa w art. 9 RODO, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej (Usługodawca nigdy nie wymaga podania takich danych od Użytkowników w jakimkolwiek celu);
  6. korzystania z Aplikacji tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego;
  7. przestrzegania zakazu kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub reprodukowania całości lub części Aplikacji, w sposób inny niż zgodny z Licencją;
  8. niezakładania więcej niż jednego Konta;
  9. nieudostępniania osobom trzecim dostępu do Konta oraz Profilu (za poufność i bezpieczeństwo Konta oraz Profilu, w tym zachowanie w tajemnicy danych niezbędnych do logowania, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik);
  10. niezwłocznego informowania Usługodawcy o bezprawnym wykorzystaniu Konta przez osoby trzecie;
  11. nieumieszczania w Aplikacji, w tym w Koncie ani w Stronie Wizytówki, żadnych treści (w tym informacji, zdjęć, tekstów oraz innych): (i) naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego (w tym pornograficznych, o zabarwieniu seksualnym lub o nieetycznym charakterze), (ii) związanych z narkotykami, dopalaczami, alkoholem lub innymi używkami, a także organizacją gier hazardowych, (iii) naruszających prawa osób trzecich (w tym dobra osobiste), (iv) naruszających postanowienia Regulaminu, lub (v) godzących w dobre imię lub reputację Usługodawca (“Treści Niedozwolone”);
  12. niezwłocznego informowania Usługodawcy, jeżeli osoby trzecie będą dochodzić wobec niego roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Użytkownika w związku z korzystaniem Aplikacji;
  13. niewykorzystywania w żadnym innym celu niż na potrzeby korzystania z Aplikacji, danych lub informacji pozostałych Użytkowników, do których Użytkownik może mieć dostęp podczas korzystania z Aplikacji.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkowników obowiązków, o których mowa w punkcie 5 powyżej, w umieszczenia przez Użytkownika jakichkolwiek Treści Niedozwolonych, Usługodawca jest uprawniony do: (i) czasowego zablokowania Konta Użytkownika; (ii) trwałego usunięcia Konta Użytkownika; (iii) usunięcia Treści Niedozwolonych lub (iv) wypowiedzenia Umowy o Korzystanie z Aplikacji w trybie natychmiastowym, wedle uznania Usługodawcy.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem z Aplikacji oraz za treści umieszczone w swoim Koncie, Stronie Wizytówki oraz w Aplikacji.

VI. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w Aplikacji i na Stronach Wizytówek Użytkowników przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji;
  2. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;
  3. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca;
  4. szkody spowodowane w związku ze sprzedażą oraz świadczeniem za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności Usług Użytkowników wykonanych nienależycie, bez zachowania wymaganych standardów, naruszających przepisy prawa lub nieposiadających oferowanych właściwości;
  5. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem Aplikacji oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników;
  6. szkody poniesione przez Użytkowników w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta w związku z naruszeniem przez Użytkowników postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za zgodność świadczenia Usług z niniejszym Regulaminem oraz ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Użytkowników na skutek korzystania z Aplikacji, w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania Aplikacji, jeżeli będzie to możliwe, na stronie internetowej Visity. zostanie opublikowany stosowny komunikat.
 4. Usługodawca, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
  1. nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych;
  2. jeśli otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych;
  3. jeśli uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 5. Podział obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez Użytkownika z Gościem za pośrednictwem Aplikacji jest następujący:
  1. Usługodawca odpowiada za udostępnienie Gościowi Aplikacji umożliwiającego m.in. nawiązanie kontaktu pomiędzy Gościem a Użytkownikiem w celu zawierania umów o świadczenie Usług Partnera.

VII. Płatności

 1. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za Wersję płatną, odpłatną z góry zgodnie z Cennikiem. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami netto.
 2. Z uwagi na charakter dostępnych w Aplikacji metod płatności Użytkownik za Wersję płatną, odpłatne powinien zapłacić niezwłocznie, tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia, w przeciwnym wypadku Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 3. Jeżeli dany wariant Usług nie jest wyszczególniony w obowiązującym Cenniku, to Użytkownika obowiązuje cennik zindywidualizowany (odpowiadający treści odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą).
 4. Usługodawca umożliwia dokonanie płatności w następujących trybach:
  1. płatności online dokonywane z poziomu Serwisu kartą płatniczą (Visa, American Express, Mastercard …), której numer Twórca wprowadza podczas składania zamówienia na odpłatną Usługę, realizowane i obsługiwane przy wykorzystaniu funkcjonalności:
   1. platformy Stripe dostępnej pod adresem stripe.com; podmiotem świadczącym obsługę płatności jest firma Stripe Inc. z siedzibą przy 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA;
 5. Momentem zapłaty jest potwierdzenie dokonania płatności przekazanego Usługodawcy przez operatora płatności.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Twórcę kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 7. Koszty związane z realizacją płatności ponosi Usługodawca.
 8. Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę w oparciu o dane wskazane podczas rejestracji Konta. W przypadku, gdy Użytkownik jest płatnikiem VAT powinien, podczas rejestracji bądź w zamówieniu, podać swój nr NIP i zaznaczyć czy ma być wystawiona Faktura VAT. Usługodawca dostarczy fakturę Twórcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w terminie 7 dni od otrzymania płatności.
 9. Twórca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur od Usługodawcy drogą elektroniczną, zgodnie z art. 106 n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 10. Wszelkie zmiany dotyczące Opłat będą ogłaszane w Aplikacji poprzez publikację aktualnego Cennika. Zmiana Cennika nie wpływa na zmianę wysokości Opłat uiszczonych przez Użytkownika na podstawie Umowy zawartej przed opublikowaniem zmienionego Cennika.

VIII. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Aplikacji na komputerze konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Korzystanie z Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym z aktualnym systemem Android lub iOS. Użytkownik we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Użytkownik.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Aplikacji należy udostępnianie danych do logowania osobom do tego niepowołanym, które mogą w sposób celowy zmienić konfigurację Konta lub Strony wizytówki. W związku z tym, Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy dane do logowania i nie udostępniać ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w przypadku udostępnienia haseł lub Konta.

IX. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Aplikacji

 1. Nieprawidłowości w działaniu Aplikacji mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez stosowne zawiadomienie Usługodawcy.
 2. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: visitypl@gmail.com.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od reklamującego udzielenia informacji lub wyjaśnień w sytuacji, gdy wymaga tego rozpoznanie reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana będzie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika lub na adres zamieszkania wskazany w reklamacji składanej w formie pisemnej.

XV. Dane osobowe. Prywatność

 1. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, w szczególności znajdujących się na jego Stronie wizytówki, Koncie albo w Aplikacji.
 2. Użytkownik, zamieszczając swoje dane w Aplikacji:
  1. wyraża zgodę na to, że jego imię, nazwa działalności, opis działalności, oraz zdjęcie udostępnione przez niego w Stronie wizytówki będą dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet;
  2. Goście będą kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez niego podczas Rejestracji adres e-mail lub nr telefonu.
 3. Użytkownik przy tworzeniu Konta może wyrazić odpowiednie zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych i komunikacji elektronicznej w innych celach nich wykonanie umowy zawartej Usługodawcy.
 4. Istotą Aplikacji jest umożliwienie Użytkownikom świadczenia Usług Użytkownikóworaz umożliwienie Użytkownikom promowanie Usług Visity oraz W związku z tym Usługodawca i Użytkownicy przetwarzają dane osobowe Użytkowników we własnych celach, zatem są odrębnymi administratorami ich danych osobowych. Ponadto:
 5. Polityka prywatności Visity, w tym polityka plików cookies dostępna na stronie internetowej Visity (https://visity.pl/pomoc/polityka-rywatnosci).

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Aplikacji dla każdego Użytkowika i Gościa.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu  z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej  z następujących przyczyn:
  1. zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu bądź na działalność Usługodawcy
  2. wydania decyzji, postanowień lub orzeczeń organów administracji lub sądów, mających wpływ na realizację Umów objętych niniejszym Regulaminem
  3. wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych dotyczących Aplikacji Visity oraz Usług objętych niniejszym Regulaminem
  4. wprowadzenia rozwiązań mających na celu usprawnienie działania Aplikacji Visity oraz obsługi Użytkowników i Gości
  5. zmiany danych Usługodawcy
  6. wprowadzenia rozwiązań mających na celu poprawę prywatności i zapobieganie nadużyciom
  7. ograniczenie bądź rozszerzenie funkcjonalności Aplikacji lub zakresu Usług (w tym wprowadzenie lub wycofanie funkcjonalności w ramach Visity)
  8. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie
  9. zmiany sposobów płatności
 3. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Aplikacji oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta. Użytkownik może zgłosić sprzeciw w zakresie wprowadzonych zmian do momentu ich wejścia w życie poprzez poinformowanie Usługodawcy o tym za pośrednictwem maila na adres: visitypl@gmail.com. Zgłoszenie sprzeciwu jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, w tym umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym
 4. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu, co skutkuje również rozwiązaniem świadczenia usługi prowadzenia Konta.
 5. Usługodawca może na mocy odrębnej umowy zawartej z Twórcą odmiennie uregulować zasady korzystania z Aplikacji. W takiej sytuacji w razie kolizji postanowienia ww. umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory na gruncie Regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku Przedsiębiorców, gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów, Praw autorskich, RODO i UŚUDE.
 8. Integralną częścią Regulaminu są Cennik, Instrukcje i Polityka Prywatności,
 9. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Aplikacji Visity.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2024.
© 2024 visity.pl Wszystkie prawa zastrzeżone